Theses 

Beginning teacher's self-reflection – Bc. Nikoleta Vlčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Nikoleta Vlčková

Bakalářská práce

Beginning teacher's self-reflection

Beginning teacher's self-reflection

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá tématem sebereflexe začínajícího učitele, jakožto jednou ze základních učitelských kompetencí nezbytných pro učitelský rozvoj, vedoucí ke zlepšení ovládání třídy. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část definuje klíčové pojmy, které jsou použité v této práci, a představuje metody sebereflexe, které pomáhají zkoumat výuku ve třídách. Obsah práce se zaměřuje na problematiku ovládání třídy, představuje názory a doporučení několika autorů, jež se touto oblastí zabývají. Taktéž poukazuje na problematiku disciplíny ve třídách mladších žáků spolu s několika přístupy a systémy, které napomáhají k její udržení. Praktická část se zaměřuje na zkoumání problémů disciplíny během výuky v jazykové třídě mladších žáků a zároveň na základe akčního výzkumu a získaných údajů z učitelského deníku poskytuje několik systémů a postupů, které pomáhají k jejich zmírnení nebo vyřešení. Hlavním cílem této bakalářské práce je vykonat sebeanalýzu, zkoumat a uvažovat nad problémy disciplíny, které se vyskytují během výuky v jazykových třídách mladších žáků, a taktéž se naučit lépe ovládat třídu za pomoci používání specifických přístupů, systémů a postupů.

Abstract: This bachelor thesis deals with the topic “beginning teacher’s self- reflection” as one of the main competencies essential for teacher development leading to improving classroom management. It consists of theoretical and practical part. The theoretical part defines the key terms dealt with within the thesis and also introduces methods of self-reflection which help investigate classroom teaching. The content focuses on specific areas of classroom management and introduces opinions and recommendations of several authors in each area. It also addresses the issue of discipline in the classroom with young learners including several approaches and systems, which help with its mantainance. The practical part explores discipline issues in a young learner’s language class and also, on the basis of action research and acquired data from a teaching journal, shows several approaches and procedures which might help reduce or resolve them. The main aim of this thesis is to provide self-analysis, examine and reflect on encountered discipline issues in a young learner’s class and also learn how to improve as the beginning teacher in the management of a language classroom of young learners through the use of specific approaches, systems and procedures. discipline, young learners, language classroom, student misbehaviour, systems and approaches

Keywords: Klíčova slova, začínajíci učitel, sebereflexe, ovládaní třídy, kázeň, mladší žáci, problémy chování žáku, jazyková třída, systémy a přístupy

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Alena Dobrovolná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 13:31, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz