Theses 

Strategie přístupů školních metodiků prevence k dospívající mládeži jako východisko pro primární prevenci rizikového chování – Bc. Lucie Šimečková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Lucie Šimečková

Diplomová práce

Strategie přístupů školních metodiků prevence k dospívající mládeži jako východisko pro primární prevenci rizikového chování

Strategy of the Approaches of Prevention School Methodologists to Teenagers as a Basis for the Primary Prevention of Risk Behaviour

Anotace: Diplomová práce „Strategie přístupů školních metodiků prevence k dospívající mládeži jako východisko pro primární prevenci rizikového chování“ pojednává o možných způsobech efektivního ovlivňování chování a postojů studentů středních škol jako prevence vzniku či rozvoje rizikového chování. V teoretické rovině se práce snaží objasnit determinující podmínky ohrožující vznik rizikového chování, mezi něž patří specifika vývojového období adolescence a negativní socializační činitelé společnosti. Součástí teoretické části jsou také charakteristiky nejčastěji vyskytujících se forem rizikového chování v sekundárním školství. A v souvislosti s tím jsou zde nastíněny možnosti a limity realizace primární prevence a opatření v současných podmínkách středních škol. V praktické části se práce snaží prostřednictvím kvalitativní analýzy odkrýt pohled školních metodiků prevence na současné studenty a jejich měnící se chování a popsat zvolené přístupy na základě zkušeností při práci s nimi.

Abstract: Diploma thesis „Strategy of the Approaches of Prevention School Methodologists to Teenagers as a Basis for the Primary Prevention of Risk Behaviour“ deals with potential methods how to influence effectively the behaviour and the attitudes of secondary schools’ students as prevention of the origin or the development of risk behaviour. At the theoretical level, this document tries to clarify the determinative conditions endangering the origin of the risk behaviour. Specifics of the developmental period of adolescence and negative socialization factors belong to the risk behaviour. Also features of the most commonly occurring forms of the risk behaviour in the secondary education are a part of the theoretical part. In connection with that, possibilities and limits of the primary prevention implementation and measures in the current conditions of the secondary schools are here outlined. The practical part of the thesis is trying to uncover the prevention school methodologists’ view of current students and their changing behaviour through the qualitative analysis and to describe the approaches selected on the basis of the experience when working with them.

Klíčová slova: Dospívající mládež, socializace, rizikové projevy chování, střední škola, školní metodik prevence, primární prevence rizikového chování, efektivní působení, spolupráce / Teenagers, socialization, risk behaviour, secondary school, prevention school methodologist, primary prevention of risk behaviour, effective action, change, cooperation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Stanoev, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 11:22, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz