Daniel Vala

Bachelor's thesis

Characterization of special anisotropic structures using Mueller matrix ellipsometry

Characterization of special anisotropic structures using Mueller matrix ellipsometry
Abstract:
Záměrem této bakalářské práce je rozšířit a rozvinout techniku měření pomocí elipsometrie Muellerovy matice. V rámci této práce byla navrhnuta původní metoda měření optické aktivity a exkluzivně přes širokou spektrální oblast mezi 400--900~nm byla vypočtena specifická optická stáčivost cukerných roztoků. K ověření správnosti této metody bylo použito Lu-Chipmanova rozkladu. Značný důraz byl v této práci …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the developement and extension of the Mueller matrix spectroscopic ellipsometry measurement techniques. A novel method of optical activity measurement was developed and specific rotatory powers of the saccharides solutions were calculated exclusively over spectral range of 400--900~nm. Lu-Chipman decomposition of according experimental Mueller matrix was conducted …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2018
  • Supervisor: Kamil Postava
  • Reader: Martin Foldyna

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava