Daniel Vala

Bakalářská práce

Characterization of special anisotropic structures using Mueller matrix ellipsometry

Characterization of special anisotropic structures using Mueller matrix ellipsometry
Anotace:
Záměrem této bakalářské práce je rozšířit a rozvinout techniku měření pomocí elipsometrie Muellerovy matice. V rámci této práce byla navrhnuta původní metoda měření optické aktivity a exkluzivně přes širokou spektrální oblast mezi 400--900~nm byla vypočtena specifická optická stáčivost cukerných roztoků. K ověření správnosti této metody bylo použito Lu-Chipmanova rozkladu. Značný důraz byl v této práci …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the developement and extension of the Mueller matrix spectroscopic ellipsometry measurement techniques. A novel method of optical activity measurement was developed and specific rotatory powers of the saccharides solutions were calculated exclusively over spectral range of 400--900~nm. Lu-Chipman decomposition of according experimental Mueller matrix was conducted …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: Kamil Postava
  • Oponent: Martin Foldyna

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava