Sabina Synková

Bachelor's thesis

Životní styl pacientů s degeneratovním onemocněním bederní páteře

Lifestyle of patients with degenerative disease of the lumbar spine
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá životním stylem pacientů s degenerativním onemocněním bederní páteře. Zaměřuje se na to, jak jsou pacienti tímto onemocněním ovlivněni v běžném životě, jaká je jejich fyzická, psychická, ekonomická a sociální stránka života. V teoretické části je charakterizováno dané onemocnění a poté navazuje ošetřovatelská péče o pacienta. Průzkumné šetření se pak zabývá životním stylem …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the lifestyle of patients with degenerative disease of the lumbar spine. It focuses on how patients are affected by this disease in everyday life, what their physical, mental, economic and social aspects are. In the theoretical part the given disease is characterized and then the nursing care of the patient is followed. The exploratory survey then examines the patient …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 7. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Iva Marková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Synková, Sabina. Životní styl pacientů s degeneratovním onemocněním bederní páteře. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií