Lucie Brabcová

Diplomová práce

Skládkování versus spalování směsného komunálního odpadu

Landfill versus Incineration of Mixed Municipal Waste
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá popisem a porovnáním dvou vybraných základních způsobů nakládání se směsným komunálním odpadem, a to skládkování a spalování. V první části jsou objasněny hlavní pojmy a principy z oblasti odpadového hospodářství. Následuje rozbor současného stavu tohoto odvětví v České republice a také porovnání se současnou situací v Evropě. Další část je podrobněji zaměřena na hlediska …více
Abstract:
This thesis deals with description and comparison of two selected basic methods of disposal of mixed municipal waste, landfill and incineration. In the first part are explained the main terms and principles of waste management. The following part deals with analysis of the current state of the industry in the Czech Republic and also compared with the current situation in Europe. Another part is more …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2012
  • Vedoucí: Jana Kodymová
  • Oponent: Jana Sedláčková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava