David Vavřinec

Bakalářská práce

Analýza video-konferenčního systému Polycom HDX

Analysis of Video-Conference System Polycom HDX
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu videokonferenčních technologií a standardů využívané ve videokonferenčním systému společnosti Polycom. Úvod práce se zabývá obecným popisem a možným dělením videokonferencí. Významnou kapitolou je pak analýza konkrétního videokonferenčního systému Polycom HDX 8000 a dalších prvků, které jsou určeny ke zprostředkování lokální a vzdálené výuky na Hornicko-geologické …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the analysis of videoconferencing technology and standards used in the videoconferencing system of Polycom Company. Introduction of the thesis deals with general description and divisions of the videoconferences. Analysis of particular videoconferencing system Polycom HDX 8000 is an important chapter of the thesis. The chapter also includes analysis of other elements …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Michal Řepka
  • Oponent: Antonín Orlík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Informační a systémový management

Práce na příbuzné téma