David Vavřinec

Bachelor's thesis

Analýza video-konferenčního systému Polycom HDX

Analysis of Video-Conference System Polycom HDX
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu videokonferenčních technologií a standardů využívané ve videokonferenčním systému společnosti Polycom. Úvod práce se zabývá obecným popisem a možným dělením videokonferencí. Významnou kapitolou je pak analýza konkrétního videokonferenčního systému Polycom HDX 8000 a dalších prvků, které jsou určeny ke zprostředkování lokální a vzdálené výuky na Hornicko-geologické …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the analysis of videoconferencing technology and standards used in the videoconferencing system of Polycom Company. Introduction of the thesis deals with general description and divisions of the videoconferences. Analysis of particular videoconferencing system Polycom HDX 8000 is an important chapter of the thesis. The chapter also includes analysis of other elements …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2015
  • Supervisor: Michal Řepka
  • Reader: Antonín Orlík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bachelor programme / field:
Nerostné suroviny / Informační a systémový management

Theses on a related topic