Theses 

Hra – Adam Kubišta

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Dramatická umění / Herectví alternativního a loutkového divadla

Adam Kubišta

Diplomová práce

Hra

Play.

Anotace: V této práci si kladu zásadní otázku: "Jak došlo k tomu, že jsem se dostal od dětských her až k hraní divadla?" Sleduji vývoj v hraní her a hraní si vůbec od dětství přes léta dospívání až do dospělosti. Porovnávám dva paralelní vývoje. Cestu her sportovních a cestu mimetických her. Vyvstává tak mnoho dalších otázek. Na ně hledám odpovědi v momentech, okamžicích, jež mi utkvěly v paměti pro svá někdy jasná a někdy zahalená sdělení. Zároveň se na hraní her dívám z pohledu již známých teorií. Kromě toho se snažím vidět i něco mimo ně. Pojmenovávám zde podobnosti i rozdíly mezi hraním divadla a sportovními zápasy. Většina textu se vztahuje k osobní zkušenosti. Oporu hledám v již publikovaných pracích na příbuzná témata.Na závěr shrnuji poznání, jež mi sepsání práce přineslo. Na jeho základě se snažím zjistit, jak si hrát.

Abstract: In this work I ask myself one basic question: "How came to, that from infantile plays I reached the acting in theater?" I follow the progress in playing games and in playing itself from childhood along puberty to full age. I compare two parallel progresses. One of them is the way of sport games and the second one is the way of mimetic plays. It brings much more questions. I try to find answers for them in moments, eyewinks that got stuck in my memory for their - sometimes clear, sometimes veiled - plea. Simultaneously I look at the playing games/plays from view of already known theories. Next to this, I try to see also something besides. I entitle here the similarities and differences between playing in theater and sport games. Major part of the text is related to my own experience with support of already published works for related themes.In the end I give a summary of knowledge that this work has brought to me. On the basis of it I try to find out, how to play.

Klíčová slova: herectví

Klíčová slova: dramatické hry

Klíčová slova: sportovní hry

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 2. 2012
  • Vedoucí: Marek BEČKA
  • Oponent: Lukáš TRPIŠOVSKÝ

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické b) bezúplatným rozšiřováním originálu Školního díla nebo jeho rozmnoženin pořízených podle písm. a) d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a) e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form b) by disseminating the original of the University Work free of charge or copying it as described in a) hereof d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 8. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 16:38, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz