Tomáš Szyroki

Master's thesis

Předcházení vzniku nebezpečných odpadů formou péče o provozní kapaliny

Prevention of Hazardous Waste in the Form of Care for Fluids
Abstract:
V diplomové práci se zabývám možnostmi předcházení a následným snížením produkce nebezpečných odpadů z provozních kapalin ve strojírenské výrobě. Komplexní péčí o provozní kapaliny a použitím nejnovějších technologií lze předejít nejen znehodnocení provozní kapaliny, ale i chránit zaměstnance firmy před nepříznivými účinky poškozené či jinak znehodnocené kapaliny.
Abstract:
In the thesis I deal with options for prevention and the resulting reduction in production of hazardous waste from liquids in engineering production. Comprehensive care of the operating fluid and using the latest technology can prevented not only the depreciation of operating liquids, but also to protect the employees of the company from the adverse effects of damaged or otherwise rendered useless …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2015
  • Supervisor: Miluše Hlavatá
  • Reader: Zuzana Viestová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Master programme / field:
Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů