Libor Pilch

Diplomová práce

Využití energie stlačeného zemního plynu v expanzní turbíně s předehřevem na 600 °C

Usage of Energy Compressed Natural Gas in Expansionary Turbine with Preheating of Gas to Temperature 600 °C
Anotace:
Diplomová práce navazuje na mou bakalářskou práci, zabývající se možnosti využití tlakové energie stlačeného zemního plynu distribuovaného firmou RWE Transgas, a.s. pro výrobu elektrické energie. V diplomové práci ze zabývám zvýšením výkonu expanzní turbíny předehřátím vstupního plynu na teplotu 600°C. K předehřátí plynu využiji teplo expandovaného plynu v rekuperativním výměníku. Výstupní teplota …více
Abstract:
This thesis builds on my bachelor thesis dealing with the possibilities of pressure energy of compressed natural gas distributed by RWE Transgas for power generation. The thesis deals with the increasing power of the expansion turbine inlet gas preheating temperature of 600 °C. To preheat the gas heat I will use expanded gas recuperative exchanger. Output temperature expanded gas from the turbine is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Jiří Míka
  • Oponent: Petr Odehnal

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava