Lenka Schreiberová

Diplomová práce

Posouzení možnosti snížení vlivu na životní prostředí při provozu sportovního areálu společnosti SAREZA

Assessment of Environmental Impact Reduction in the Sports Complex SAREZA
Anotace:
Předložená diplomová práce je rozdělaná na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je zpracován přehled preventivních přístupů podniku vzhledem k životnímu prostředí. Jedná se o přehled dobrovolných i legislativních nástrojů, které může daný podnik v současnosti využít. Praktická část je zaměřena na konkrétní podnik – zimní stadion SAREZA, v níž popisuji danou společnost a technologie, které …více
Abstract:
This diploma thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part contains a company overview precautionary approach to the environment. This is an overview of voluntary and legislative instruments that the company can currently use. The practical part is focused on a specific company - ice rink, in which I describe the company and the technologies that are used to produce ice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Jana Kodymová
  • Oponent: Michaela Hrabcová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Environmentální management

Práce na příbuzné téma