Theses 

Nové možnosti Andragogiky ve vzdělávání dospělých osob – Bc. Josef Lancoš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy

Bc. Josef Lancoš

Diplomová práce

Nové možnosti Andragogiky ve vzdělávání dospělých osob

New possibilities of Adult Education in Adult Education

Anotace: Diplomová práce „Nové možnosti Andragogiky ve vzdělávání dospělých osob“ pojednává o vzdělávání dospělých v rámci profesních kvalifikací podle zákona č. 174/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání ve znění zákona č. 53/2012 Sb., konkrétně se jedná o vzdělávání v profesní kvalifikaci „Montér tepelných čerpadel (26–012–H)“. V teoretické části je charakterizován zákon č. 174/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, vzdělávání dospělých v rámci celoživotního učení ve smyslu andragogiky jako vědy, strategie celoživotního učení ČR a pojem rekvalifikace. Praktická část pojednává o rekvalifikačním programu v rámci celoživotního učení pro profesní kvalifikaci „Montér tepelných čerpadel“ a vysvětluje jeho ověřování v rámci projektu UNIV 3, které proběhlo na naší škole – Střední odborné škole energetické a stavební, Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole, Chomutov, příspěvkové organizaci. V rámci tohoto ověřování jsem působil současně jako lektor i zkušební komisař. V další části jsou zhodnoceny zkušenosti z probíhajícího ověřování dané profesní kvalifikace a vyhodnocení dotazníku, který vyplňovali účastníci ověřování. V závěru diplomové práce je provedeno shrnutí poznatků z pilotního ověřování této profesní kvalifikace s cílem, aby bylo jasné, co bylo v pořádku a co by bylo možno ještě zlepšit, popřípadě do ověřovaného rekvalifikačního kurzu v rámci vzdělávání dospělých osob doplnit tak, aby účastníci rekvalifikačního kurzu byli schopni úspěšně vykonat zkoušku z profesní kvalifikace „Montér tepelných čerpadel (26–012–H)“ v soustavě národních kvalifikací.

Abstract: The thesis „New possibilities of Adult Education in adult education“ deals with adult education in the context of professional qualifications under the Act No. 174/2006 Sb. The recognition of further education as amended by Act No. 53/2012 Coll., Namely the training of professional qualification „Technician heat pumps (26–012–H)“. The theoretical part is characterized by the law number 174/2006 Sb. as amended, adult education within lifelong learning in terms of adult education as a science, a lifelong learning strategy of the Czech Republic and the term retraining. The practical part deals with the retraining program for lifelong learning for professional qualification „Technician heat pumps“ and explains its verification of the project UNIV 3, which took place at our school – Secondary School of energy and construction, business college and secondary medical school, Chomutov, contributory organization. As part of this review, I worked as a lecturer, and examiner. The next part is to evaluate the experience of the ongoing verification of professional qualifications and the evaluation questionnaire filled out by the participants of this review. In conclusion, the thesis sums up the findings of a pilot verification of professional qualifications in order to make clear what was wrong and what could be further improved, or in this retraining course within adult education supplement, so that the participants retraining course were able to successfully pass the examination of professional qualification „Technician heat pumps (26–012–H)“ in the system of national qualifications.

Klíčová slova: Andragogika, profesní kvalifikace, kvalifikační standard, hodnotící standard, rekvalifikace, celoživotní učení, montér tepelných čerpadel. Adult education, professional qualifications, qualification standards, assessment standard, retraining, lifelong learning, fitter heat pumps.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 05:11, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz