Darina Sojneková

Bakalářská práce

Hodnocení stavebně-technického stavu budov v životním cyklu

Rating of structural and technical conditions of buildings in their life cycle
Anotace:
Bakalářská práce popisuje hodnocením stavebně technického stavu budov v celoživotním cyklu. V současné době nabývá hodnocení existujících konstrukcí na důležitosti a stává se tedy velmi významným technickým úkolem, který spočívá v prodloužení životnosti stávajících staveb a ověření trvalé provozuschopnosti nových budov s vynaložením co nejmenších nákladů na jejich opravu, rekonstrukci, modernizaci …více
Abstract:
Bachelor thesis describes the evaluation of structural and technical condition of buildings in the lifecycle. In these days, assessment of existing structures becomes more important and therefore it becomes very important technical task, which is suppose to extend the life of existing buildings and verification uptime of new buildings with the smallest possible expenditure of the cost of the repair …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: František Kuda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava