Theses 

The Youth Culture Phenomenon: Transformation of the British Society in the 1960s and its Impact on Popular Culture – Kateřina MYŠÁKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Kateřina MYŠÁKOVÁ

Bakalářská práce

The Youth Culture Phenomenon: Transformation of the British Society in the 1960s and its Impact on Popular Culture

The Youth Culture Phenomenon: Transformation of the British Society in the 1960s and Its Impact on Popular Culture

Abstract: This thesis aims to depict the role of popular culture, particularly popular music, in the lives and identities of a young generation of Britons in the 1960s based on the examination of selected social phenomena of the Sixties society. The decade has gone down in history due to many different aspects; the often foremost emphasised being youth, rebellion, consumerism or iconic music and fashion. All these aspects have created a worldwide phenomenon which still seems to attract more attention than any other period of the twentieth century. The decade of the Sixties did not only recast British society but has also left indelible marks in the world of popular culture. What followed the sharp rise in the birth rate in the post-war years was an appearance of a new generation of young people which is nowadays seen as one of the substantial international influences that shaped the whole decade. With the new coming period of economic growth and affluence, British youth sought to establish its own identity and deviated from the attitude of the previous generations. Having its own patterns of behaviour and spending, the young became a significant social marker in various aspects of British popular culture. The research comprises four selected social phenomena rebellion and protest, race and immigration issues, use of recreational drugs and consumerist life-style developed in the 1960s and aims to explore and describe the way these aspects affected the world of British popular music while also focusing on the position of British youth culture in these specific features.

Abstract: Cílem práce je vystihnout úlohu populární kultury, především populární hudby, v životech mladé generace Britů v šedesátých letech dvacátého století. Tato úloha je založená na zkoumání vybraných společenských fenoménů šedesátých let. Šedesátá léta se zapsala do historie díky různým aspektům, z nichž bývají nejčastěji vyzdvihovány mládí, revolta, konzumní styl života nebo jedinečná hudba a móda. Všechny tyto aspekty vytvořily celosvětový fenomén, který stále přitahuje více pozornosti než kterákoli jiná dekáda dvacátého století. Nejen, že šedesátá léta přetvořily britskou společnost, ale také zanechaly nesmazatelné stopy ve světě populární kultury. Prudký nárůst porodnosti v poválečných letech měl za následek vznik nové generace mladých lidí. Tato mladá generace je v dnešní době vnímána jako jeden z významných mezinárodních vlivů, který formoval celá šedesátá léta. S příchodem nové éry blahobytu a hospodářské prosperity začala britská mládež hledat způsob, jak si vytvořit vlastní identitu, a snažila se distancovat od postojů předchozích generací. Mladí lidé se stali se svými modely chování a peněžními výdaji významným společenským ukazatelem v různých aspektech britské populární kultury. Výzkum zahrnuje čtyři vybrané společenské úkazy revoltu a protesty, otázku rasy a imigrace, rekreační užívání drog a konzumní životní styl které se vyvinuly v šedesátých letech, a zabývá se zkoumáním a popisem způsobů, jakými tyto úkazy ovlivnily britskou populární hudbu. Zároveň se soustřeďuje na roli, kterou v těchto fenoménech sehrála právě nová mladá generace.

Keywords: Velká Británie, šedesátá léta, populární kultura, populární hudba, mladá kultura, mladá generace

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Tomáš Hostýnek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=74047 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

MYŠÁKOVÁ, Kateřina. The Youth Culture Phenomenon: Transformation of the British Society in the 1960s and its Impact on Popular Culture. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 15:08, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz