Lenka VESELÁ

Bakalářská práce

Projekt v mateřské škole - Z pohádky do pohádky

The kindergarden project - From fairy tale to fairy tale
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření projektu, ve kterém je sledován vliv pohádek na rozvoj jazykových dovedností a na formování osobnosti dítěte, zvláště v oblasti postojů a hodnot. Je zkoumán vliv konkrétních pohádek na děti předškolního věku. V teoretické části je popsáno předškolní období dítěte a následně vzdělávání v mateřské škole. Pozornost je věnována na obecnou charakteristiku pohádek …více
Abstract:
This thesis is focused on creating a project in which the influence of fairy tales on the development of language skills and the formation of the child, particularly in the area of attitudes and values. It studied the effect of specific stories to preschool children. The theoretical part describes the child?s preschool education and then in kindergarten. Attention is paid to the general characteristics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2011
Zveřejnit od: 16. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jana Hyplová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VESELÁ, Lenka. Projekt v mateřské škole - Z pohádky do pohádky. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 16. 12. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 12. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta