Theses 

Vliv vybudování nového odpadovodu z Biocelu Paskov a.s na kvalitu vody v řece Odře a Ostravici, Česká republika – Danka Bandolová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Danka Bandolová

Bachelor's thesis

Vliv vybudování nového odpadovodu z Biocelu Paskov a.s na kvalitu vody v řece Odře a Ostravici, Česká republika

The Impact of Building a New Waste Pipe from Biocel Paskov inc. to Water Quality in the River Odra and Ostravice, Czech Republic

Abstract: Bakalářská práce se zabývá důvody výstavby nového odpadovodu vedeného z Biocelu Paskov a.s. Akciová společnost je významným producentem viskosové buničiny vhodné pro textilní účely. Při výrobě vzniká množství odpadní vody, kterou Biocel Paskov a.s. čistí ve vlastní ČOV. Z té je potom odpadovodem vedena do recipientu. Vyústění odpadovodu bylo vedeno do vodního toku Ostravice. Město Ostrava, kterou řeka Ostravice protéká, realizovala v posledních letech projekty zaměřené na humanizaci a revitalizaci tohoto vodního toku. Mezi realizované projekty podporující zpřístupnění Ostravice lidem pro rekreační a sportovní vyžití patří i odvedení odpadní vody z Biocelu Paskov a.s. mimo vodní tok Ostravice. Odpadní voda z ČOV Biocel Paskov a.s. je tímto novým odpadovodem vedena do vodního toku Odra. Odpadovod s vyústěním do vodního toku Odra je v provozu od října 2014. Odpadní voda z průmyslové zóny Paskov je zatížena převážně organickým znečištěním. Praktická část bakalářské práce hodnotí vliv nového vyústění odpadovodu na jakost vody ve vodním toku Ostravice a Odra v parametrech skupinového stanovení organických látek CHSKCr, BSK5 a TOC.

Abstract: Bachelor thesis describes the reasons for the construction of a new waste water pipe led from Biocel Paskov inc. The joint stock company is a major producer of dissolving pulp suitable for textile purposes. When producing a quantity of the waste water that Biocel Paskov inc. pure in their own wastewater treatment plant. From that waste water pipe is then guided to the recipient. Outfall waste water pipe was led into the river Ostravice. City of Ostrava, which Ostravice river flows, realized in recent years, projects focused on humanization and revitalization of the river. Among the completed projects supporting disclosure Ostravice people for recreational and sports activities include the diversion of wastewater from Biocel Paskov as outside river Ostravice. Waste water from the wastewater treatment plant Biocel Paskov inc. is this new waste water pipe led to the river Odra. Aste waste water pipe with the outlet into the river Odra has been in operation since October 2014. Waste water from industrial zone Paskov is burdened mainly organic pollution. The practical part evaluates the influence of new outlets waste water pipe on water quality in the river Ostravice and Odra parameters determining the group of organic substances CODCr, BOD5 and TOC.

Keywords: odpadní voda, jakost vodního toku, organické látky ve vodě, revitalizace řeky Ostravice

Keywords: waste water, water quality in the river, organic substances in water, revitalization of the Ostravice river

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2015
  • Supervisor: Eva Pertile
  • Reader: Eliška Sarčáková

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/5/2019 13:40, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz