Bc. Jana Gottwaldová

Bakalářská práce

Problematika klinicky významných enterobakterií s produkcí širokospektrých beta-laktamáz

The issue of clinically important enterobacteria producing extended - spectrum beta lactamases
Anotace:
Anotace Primárním cílem předložené práce bylo určit výskyt enterobakterií s produkcí širokospektrých beta-laktamáz v klinickém materiálu pacientů Fakultní nemocnice Olomouc pomocí fenotypových metod. Sekundárním cílem bylo stanovení četnosti širokospektrých beta-laktamáz typu ESBL, AmpC a karbapenemáz, u nejčastěji izolovaných enterobakterií. Výsledky předložené bakalářské práce potvrdily důležitost …více
Abstract:
The main goal of this thesis was to determine the occurence of enterobacteria producing extended – spectrum beta lactameses in the clinical material from patients of the University Hospital Olomouc, using fenotyping methods. A secondary goal was to determine the frequency of extended broad- spectrum beta lactameses of the types ESBL, AmpC and carbapenemeses at the most often isolated enterobacteria …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: prof., MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Renata Tejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant