Lucie Hübnerová

Bakalářská práce

Analýza vývoje rentability a likvidity vybrané společnosti

Profitability and Liquidity Evolution Analysis of a Selected Company
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analýza a zhodnocení finanční situace vybrané společnosti TKS a.s. z hlediska rentability a likvidity v letech 2015–2019. Práce je rozdělena na úvod, závěr a 3 další kapitoly. Druhá kapitola je zaměřena na teoreticko-metodologickou část, kde je popsána finanční analýza, uživatelé a zdroje finanční analýzy. Dále jsem se zaměřila na charakteristiku základních metod finanční …více
Abstract:
The goal of my bachelor thesis is analysis and evaluation of the financial situation of the selected company TKS a.s. in terms of profitability and liquidity in 2015–2019. The thesis is divided into the introduction, the conclusion and another three chapters. The second chapter is focused on teoretic-methodology part which describes the financial analysis, users and sources of financial analysis. Further …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dagmar Richtarová
  • Oponent: Lucie Hanelová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance