Mgr. Michaela Filipiecová

Master's thesis

Nekalosoutěžní reklama a její vliv na spotřebitele

Unfair Competition Advertising and its Influence on Consumers
Anotácia:
Práce se zabývá analýzou současné soukromoprávní i veřejnoprávní úpravy nekalosoutěžní reklamy a jejím dopadem na spotřebitele. Úvodní kapitola je zaměřena na účinnost reklamy a její vliv na spotřebitele. Následuje jádro práce, které je věnováno problematice nekalosoutěžní reklamy s důrazem na klamavou a srovnávací reklamu. Závěrečná kapitola obsahuje přehled právních i mimoprávních prostředků vhodných …viac
Abstract:
The thesis analyzes the current private and public regulation of unfair competition advertising. The introductory chapter focuses on advertising effectiveness and its impact on consumers. The core of the thesis deals with the issues of unfair competition advertising with emphasis on misleading and comparative advertising. The final chapter contains an overview of legal and non-legal means suitable …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedúci: JUDr. Eva Večerková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / odbor:
Law and Legal Science / Law