Theses 

Psychologické faktory ovlivňující úspěšnost inzerce při výběru kandidátů – Bc. Petra Němcová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Bc. Petra Němcová

Bakalářská práce

Psychologické faktory ovlivňující úspěšnost inzerce při výběru kandidátů

Psychological factors affecting the effectiveness of recruitment advertisement

Anotace: Cílem této práce bylo ověřit vztah mezi vybranými psychologickými faktory a úspěšností inzerce v rámci výběrového řízení. Úspěšnost inzerce byla definována počtem reagujících uchazečů a splněním objektivně posouditelných požadavků uvedených v inzerátu pracovní pozice. Zkoumán byl vliv pořadí informací týkajících se požadavků a benefitů, který byl vysvětlený efektem prvního dojmu a efektem novosti, a orientace inzerátu na základě typu fitu, který je interpretován prostřednictvím Elaboration likelihood modelu. Práce vychází z dat shromážděných v rámci reálného výběrového řízení v personální agentuře. K potřebám této práce byly vytvořeny inzeráty pozic na základě zkoumaných faktorů. Výzkumný soubor tvořilo 349 uchazečů o zaměstnání ve věku 16-60 let. Výsledky ukázaly, že na inzerát typu N-S Fit reaguje celkově více uchazečů. Na tento typ inzerátu zároveň reaguje více uchazečů, kteří splňují požadavky uvedené v inzerátu pracovní pozice. Dále bylo zjištěno, že na inzerát s pořadím nejprve benefitů, později požadavků reaguje méně uchazečů než na inzerát s opačným pořadím. Pořadí benefitů a požadavků nemělo vliv na kvalitu reagujících uchazečů. Výsledky a jejich možné implikace do praxe jsou diskutovány v kontextu předešlých empirických zjištění.

Abstract: The aim of this study was to examine the relationship between the selected psychological factors and the effectiveness of the job advertisements during the recruitment process. The effective advertisement was defined by the number of responding candidates and the fulfillment of objectively assessable requirements stated in the job advertisement. I investigated the effect of the order of information on the requirements and benefits explained by the Primacy effect and the Novelty effect, and the orientation of the advertisement based on the type of the Fit, which is interpreted by the Elaboration likelihood model. The thesis is based on the data gathered during a real recruitment process in the Personnel Agency. The job advertisements were created according to the examined factors. The sample consisted of 349 job seekers aged 16-60. The results showed that candidates are more likely to respond to an advertisement with N-S Fit. More candidates also met the requirements mentioned in a job advertisement in the case of N-S Fit. The results also showed that fewer candidates responded to an advertisement with an order benefits, later requirements, than to an advertisement with the opposite order. The order of benefits and requirements in the advertisement did not affect the quality of the respondents. The results and their possible practical implications are discussed in the context of previous empirical findings.

Klíčová slova: nábor pracovníků, inzerce práce, Person-Organization Fit, efekt prvního dojmu, Elaboration likelihood model, pořadí, požadavky, benefity, recruitment, job advertisement, primacy effect, order, requirements, benefits

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marcela Leugnerová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 15:05, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz