Radka Hýlová

Bakalářská práce

Návrh a ověření metodiky managementu rizik v systému managementu kvality metalurgické společnosti

Proposal and Verification of Methodology for Risk Management in the Quality Management System in the Metallurgical Company
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku managementu rizik a na návrh metodiky managementu rizik s ohledem na požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016 ve vybraném podniku. Teoretická část obsahuje teoretické poznatky z oblasti managementu rizik a představení společnosti včetně jejího současného přístupu k managementu rizik. Praktická část bakalářské práce se zaměřuje na návrh metodiky managementu rizik …více
Abstract:
This thesis focuses on the issue of risk management and proposal of methodology for risk management regarding the requirements of ISO 9001:2016 in selected company. The theoretical part contains theoretical knowledge of risk management and company profil, including its current approach to risk management. The practical part focuses on the proposed methodology of risk management. Then this methodology …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Natália Polláková
  • Oponent: Miroslava Schudková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management kvality