Peter Minárik

Diplomová práce

Geografický informačný systém malé obce

Geographic Information System of Small Village
Anotace:
V predloženej diplomovej práci je popísaný spôsob zefektívnenia a lepšej prezentácie aktuálneho stavu informačného systému katastra nehnuteľností Slovenskej republiky, jeho možnosti využitia a zlepšenia na úrovni príslušnej samosprávy. Teoretická časť obsahuje zoznámenie sa s problematikou geografických informačných systémov. V ďalšej časti je prehľadne popísaný aktuálny stav informačného systému katastra …více
Abstract:
In the presented master’s thesis there is described a way of streamlining and of better presentation of the Slovakia real estate cadaster information system current stage, its utilization and enhancing possibilities at the level of a particular self-administration. The theoretical part includes a familiarization with the geographic information systems issue. In another part there is digestedly described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Miroslav Novosad
  • Oponent: Ladislav Plánka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie

Práce na příbuzné téma