Jakub Rataj

Diplomová práce

Převod pohybu lidského těla na zvuk pomocí senzorů

Transmission of human body's movement into sound using sensors

Anotace:
Tato práce pojednává o průniku dvou rozdílných kompozičních přístupů (real time technologie a instrumentální kompozice) ve vlastním uměleckém díle - hudebně tanečního představení Umění Manipulace. Nejprve popisuji vývoj interaktivních pohybových systému v uplynulých padesáti letech a dále dva odlišné přístupy jejich kategorizace. V další části popisuji představení Umění Manipulace z hlediska dramaturgie …více
Abstract:
This work treats about the permeation of two different compositional approaches (real time technologie and instrumental composition) in proper piece of art - music and dance performance The Art of Manipulation. First I treat about the development of interactive motion sensing systems in the last fifty years and further I describe to different possibilities of their categorisation. In the next part …více
 

Klíčová slova

senzorická analýza

Klíčová slova

hudba a pohyb

Klíčová slova

pohyb

Klíčová slova

hudba
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2015
  • Vedoucí: Michal RATAJ
  • Oponent: Jan TROJAN

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: e) sdělováním veřejnosti všemi způsoby uvedenými v ustanovení § 18 až 23 autorského zákona, zejména pak živým provozování Školního díla a jeho přenosem a zpřístupňováním Školního díla způsobem, že kdokoliv může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (tzn. především v síti Internet na webových stránkách Nabyvatele).
In the license agreement the author has granted the following: e) by relaying it to the public in all forms stated in the provision of Sections 18 to 23 of the Copyright Act, particularly by the live performance of the University Work and its transmission and by publishing the University Work so that anyone can have access to it in a place and time of their choice (i.e. chiefly on the Assignee?s websites on the Internet)

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 9. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Hudební a taneční fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Hudební a taneční fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Skladba