Pavel KŘÍŽ

Bachelor's thesis

Audio průvodce pro operační systém Android řízený GPS

Audio guide for the Android operating system controlled by GPS
Abstract:
Hlavním cílem této bakalářské práce je implementace aplikace audio průvodce pro Android založenou na globálním navigačním systému (GPS). Účelem této aplikace je určit polohu zařízení, pokud je uvnitř bodu zájmu. V tomto případě aplikace upozorní na tuto skutečnost a začne přehrávat odpovídající multimediální záznam. Z tohoto důvodu práce v počáteční části popisuje strukturu a princip globálního navigačního …more
Abstract:
The main goal of this Bachelor thesis is implementation of Android application for audio guided tours based on Global Positioning System (GPS). The purpose of this application is to determine devices position if it is inside of the point of interest. In this case application notifies this fact and starts playback appropriate media record. For this reason the thesis in the initial part describe the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2012
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KŘÍŽ, Pavel. Audio průvodce pro operační systém Android řízený GPS. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Information Systems