Michaela Fialová

Bakalářská práce

Vliv orientace zkušebních tělěs na tranzitní teplotu Tsp stanovenou penetračními testy

The Effect of the Test Specimen Orientation on the Transition Temperature TSP Determined by Small Punch Tests
Anotace:
Fialová, M. Vliv orientace zkušebních těles na tranzitní teplotu TSP stanovenou penetračními testy, Ostrava: katedra materiálového inženýrství, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2011, 28 s. Bakalářská práce, vedoucí: Matocha, K. Úkolem této bakalářské práce je stanovení tranzitní teploty TSP penetračními testy pro tři různé orientace a to axiální, tangenciální …více
Abstract:
Fialová, M. The Effect of the Test Specimen Orientation on the Transition Temperature TSP Determined by Small Punch Tests, Ostrava: Department of Metallurgy and Materials Engineering, VŠB – Technical University of Ostrava, 2011, 28 p. Head of Bachelor Thesis, Matocha, K. The task of this bachelor thesis is to determine the transition temperatures TSP determined by Small Punch Tests for three different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2011
  • Vedoucí: Karel Matocha
  • Oponent: Zdeněk Kuboň

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava