Theses 

Povinnost k úhradě dluhů zůstavitele – Bc. Tomáš ČERNÝ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Bc. Tomáš ČERNÝ

Diplomová práce

Povinnost k úhradě dluhů zůstavitele

Obligation to pay debts of the deceased

Anotace: Tato diplomová práce se zaměřuje na téma povinnosti k úhradě dluhů zůstavitele. Jedná se tedy pouze o určitou výseč problematiky v rámci dědického práva. Vzhledem k poměrně nedávné změně v oblasti soukromého práva jako celku spočívající v příjetí nového občanského zákoníku, která se nepochybně dotkla i dědického práva, a to významně, je práce psána z pohledu předchozí právní úpravy účinné do 31. 12. 2013 v komparaci s právní úpravou nyní platnou a účinnou. Začátek práce je věnován odmítnutí a neodmítnutí dědictví, což je zásadní otázka pro další pokračování dědického řízení, resp. v nové terminologii řízení o pozůstalosti ve vztahu k potencionálnímu dědici a jeho případné povinnosti k úhradě dluhů zůstavitele. V další kapitole jsou rozebrány předpoklady této povinnosti, na níž posléze navazují její druhy. Stěžejním bodem v rámci této části práce je uplatnění či neuplatnění výhrady soupisu ze strany dědice, od které se odvíjí výše povinnosti hradit zůstavitelovy dluhy. Vedle povinnosti dědice je pojednáno i o povinnosti státu, případně nadace. Není opomenuta ani situace v případě předlužení dědictví, která je řešena dohodou mezi veřiteli a dědici. Nezbytnou součástí práce je rovněž i procesněprávní úprava některých institutů, zejména konvokace věřitelů a likvidace dědictví (pozůstalosti). Poslední část práce je zaměřena na institut odloučení pozůstalosti. Problematika obsažená ve zmíněných kapitolách je v pojetí nového občanského zákoníku známa, až na výjimky, i předchozí právní úpravě. Samozřejmě s odlišnostmi, které s sebou nová právní úprava přinesla. Odvětví dědického práva doznalo v rámci rekodifikace občanského práva výrazných změn nejen v rámci povinnosti k úhradě dluhů zůstavitele, ale i v oblasti procesní, kde se tato změna ve vztahu k této práci projevila nejvíce u likvidace pozůstalosti, kdy je jí v rámci řízení o pozůstalosti věnován samostatný díl. Práce přináší náhled nejen do hmotněprávní roviny dědického práva, ale v nezbytné míře se zabývá také rovinou procesněprávní. Přibližuje problematiku té oblasti dědění, která může mít pro dědice jak pozitivní, tak negativní následky. Má ukázat, jak se může daná osoba, pokud byla účastníkem řízení o pozůstalosti, zachovat, jaké možnosti mu právní úpravu nabízí v souvislosti s přechodem zůstavitelových dluhů. To vše z pohledu dvou právních úprav.

Abstract: This thesis focuses on the theme of obligation to pay the debts of the testator. So it is a certain slice of issues within the inheritance law. The work is written from the viewpoint of the previous legislation in effect until December 31, 2013 compared with the current valid and effective legislation, due to the relatively recent change in private law as a whole; consisting in the adoption a new Civil Code, which significantly influenced the inheritance law. The beginning of work is devoted to the rejection and non-rejection of heritage, which is an important question for the further continuation in inheritance, resp. the new terminology the proceedings of estate of the decease in relation to the potential heritor and its eventual obligation to pay the debts of the testator. The next chapter discusses the assumptions of this obligation, which are followed by its types. The main point in this part is the application or non-application objections inventory by the heritor, which determines the amount of the obligation to pay the debts of the testator. Addition to the responsibilities of heir is discussed the obligations of a State or a foundation. Is not omitted the situation in case of over indebtedness heritage, which is solved by an agreement between creditors and heritors. A necessary part of this work is also the procedural adjustments of some institutes, especially the convocation of creditors and the liquidation of an estate (inheritance). The last part is focused on a separation of the estate. Issues contained in these chapters are the concept of the new Civil Code, known as the previous regulations, to certain exceptions. Of course, with some differences that came with the new legislation. The sector of inheritance law has been subjected by significant changes in the recodification of civil law. Not only regarding the obligation to pay the debts of the deceased, but also in the process areas, where this change is expressed the most at disposal of the estate in relation to this work. Therefore it's dedicated a special section in the proceedings of the estate. The thesis offers insight not only into substantive legal level of inheritance law, but it also deals with level of procedural law as necessary. It provides a closer look to the area of inheritance, which can have both positive and negative consequences to the heritor. It shows how a person may act if it was a participant of the proceedings of the estate. And what options offer the legislation to this person in connection with the transition of testator's debt. All this is from the perspective of two different legislation.

Klíčová slova: Dědic, dědictví, zůstavitel, pozůstalost, občanský zákoník, dluhy, věřitel

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 3. 2015
  • Zveřejnit od: 23. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Václav Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 3. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

Jak správně citovat práci

ČERNÝ, Tomáš. Povinnost k úhradě dluhů zůstavitele. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 14:12, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz