Mgr. Linda Kramářová

Diplomová práce

Způsobilost k právním úkonům - současná vs. navrhovaná právní úprava

Legal Capacity - Current vs. Proposed Legal Regulation
Anotace:
Tato diplomová práce "Způsobilost k právním úkonům - současná vs. navrhovaná právní úprava" se zabývá komplexní právní úpravou způsobilosti k právním úkonům se zvláštním zaměřením na instituty zbavení a omezení způsobilosti. Rozhodla jsem se v ní nejen zhodnotit účinnou právní úpravu a vysvětlit základní pojmy a právní instituty, ale také analyzovat navrhovanou právní úpravu, ukázat její slabosti a …více
Abstract:
This diploma thesis "Legal Capacity - Current vs. Proposed Legal Regulation" deals with complex legal regulation of legal capacity with special focus on two legal institutes - incapacitation and limitation of legal capacity. I decided to not only assess effective legal regulation and explain basic concepts and legal institutes but also to analyze proposed legal regulation, expose its weaknesses and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2010
  • Vedoucí: prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta