Veronika Bartoňová

Diplomová práce

Využití metodiky Six Sigma ve vývojové fázi projektu zaměřeného na eliminaci prachu po vibračních zkouškách v zadní svítilně

Use of Six Sigma Methodology in Development Phase of Project Aimed at Dust Elimination after Vibration Tests in Rear Lamp
Anotace:
Diplomová práce se zabývá využitím metodiky Six Sigma během vývojové fáze zadní svítilny. Je v ní popsán postup řešení vzniklého problému pomocí této metodiky a následné zlepšení, které z ní vychází. Cílem této práce bylo nejít místo vzniku prachu, následně eli-minovat množství prachu v zadní svítilně a zlepšení implementovat do sériové výroby.
Abstract:
The diploma thesis deals with the use of Six Sigma methodology during the develop-ment phase of the rear lamp. It describes the process of solving the problem with this met-hodology and the subsequent improvement that comes out of it. The aim of this work was to avoid dust generation, consequently to eliminate the amount of dust in the rear lamp and to improve it in series production.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Ivana Olivková
  • Oponent: Onřej Navrátil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava