Veronika Bartoňová

Master's thesis

Využití metodiky Six Sigma ve vývojové fázi projektu zaměřeného na eliminaci prachu po vibračních zkouškách v zadní svítilně

Use of Six Sigma Methodology in Development Phase of Project Aimed at Dust Elimination after Vibration Tests in Rear Lamp
Abstract:
Diplomová práce se zabývá využitím metodiky Six Sigma během vývojové fáze zadní svítilny. Je v ní popsán postup řešení vzniklého problému pomocí této metodiky a následné zlepšení, které z ní vychází. Cílem této práce bylo nejít místo vzniku prachu, následně eli-minovat množství prachu v zadní svítilně a zlepšení implementovat do sériové výroby.
Abstract:
The diploma thesis deals with the use of Six Sigma methodology during the develop-ment phase of the rear lamp. It describes the process of solving the problem with this met-hodology and the subsequent improvement that comes out of it. The aim of this work was to avoid dust generation, consequently to eliminate the amount of dust in the rear lamp and to improve it in series production.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2018
  • Supervisor: Ivana Olivková
  • Reader: Onřej Navrátil

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava