Bc. Jana Bukvaiová

Master's thesis

Túžba po dieťati a jeho hodnota z mužskej a ženskej perspektívy

Desire for chidlren from male and female perspectives
Abstract:
The thesis deals with strong longing for a baby and the value of children, both representing internal motivations of reproduction. The aim was to detect possible differences in value that children represent for men and women and differences in strong longing for a child. The research was designed as a secondary analysis of data set from Reproductive behaviour of men in the Czech Republic research, …more
Abstract:
Práca sa zaoberá silnou túžbou po dieťati a hodnotou dieťaťa, predstavujúcimi vnútornú motiváciu reprodukcie. Cieľom bolo odhaliť prípadné odlišnosti v hodnote, ktorú dieťa predstavuje pre mužov a ženy a rozdiely v pociťovaní silnej túžby po dieťati. Výskum prebehol pomocou sekundárnej analýzy dát pochádzajúcich z výskumu Reprodukčné správanie mužov v Českej republike z roku 2011. Vzorku tvorili muži …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 1. 2013
  • Supervisor: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
  • Reader: Mgr. Petr Fučík, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Sociology / Sociology

Theses on a related topic