Radomír Miklík

Diplomová práce

Vliv tepelného zpracování na požadované mechanické vlastnosti materiálu S355J2

Effect of heat treatment on the required mechanical properties of the S355J2 material
Anotace:
Cílem práce je nalézt a experimentálně prověřit vhodné tepelné zpracování výkovku z oceli S355J2 tak, aby výsledné mechanické vlastnosti byly v souladu s normou ČSN EN 10025-2 a zároveň došlo k optimalizaci výroby. Experimentální část je zaměřena na studium a srovnání jednotlivých metod tepelného zpracovaní. Srovnání je provedeno mezi normalizačním žíháním, řízeným ochlazováním, intenzivním ochlazením …více
Abstract:
The aim of the work is to find and experimentally verify the appropriate heat treatment of S355J2 steel forging so that the resultant mechanical properties were in accordance with the standard ČSN EN 10025-2 and while optimized of production. The experimental part is focused on the study and comparison of individual methods of heat treatment. The comparison is carried out between normalizing, controlled …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2017
  • Vedoucí: Petra Váňová
  • Oponent: Petr Jonšta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava