Ing. Petr Štrauch

Diplomová práce

Evropská společnost v praxi

Societas Europeana in the Praxis
Anotace:
Evropská společnost (Societas Europaea) představuje relativně novou úpravu a významný posun práva obchodních společností. Forma SE je určena především k realizaci podnikání na nadnárodní úrovni v rámci členských států EU a jako taková slouží především k překonání rozdílů mezi jednotlivými členskými státy, umožňuje sjednocení a zjednodušení corporate governance vzájemně provázaných společností v různých …více
Anotace:
pisů a zpřístupněna širšímu okruhu subjektů. Proto je nutné hodnotit úpravu SE bez ohledu na dílčí výsledky a v širším kontextu jako významný bod v procesu liberalizace práva obchodních společností.
Abstract:
European Company (Societas Europea) represents a comparatively new modification and significant shift of business companies’ rights. The form of SE is intended mainly for business in the supranational level in the frame of member states of EU, and as such it helps primarily to vanquish the differences among particular member countries, enables to unify and simplify corporate governance of reciprocally …více
Abstract:
n member states of EU. Most of the privileges originally intended for SE only were later on incorporated into domestic law and enabled for wider range of subjects. For this reason it is necessary to evaluate the modification of SE with no regard to particular results, and in a broader context as a significant point in the liberalization of trade companies’ law.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2009
  • Vedoucí: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta