Tomáš Žlebek

Master's thesis

Bezpečnostní studie rizik při použití reflexních prvků účastníky silničního provozu

Safety studies the risks of using reflectors road users
Abstract:
ŽLEBEK, Tomáš. Bezpečnostní studie rizik při použití reflexních prvků účastníky silničního provozu. Ostrava, 2017. 56 s. VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. Vedoucí diplomové práce Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. Diplomová práce se zabývá bezpečnostní studií rizik při použití reflexních prvků účastníky silničního provozu. Teoretická část popisuje právní …more
Abstract:
ŽLEBEK, Tomáš. Safety studies the risks of using reflectors by road users. Ostrava, 2017. 56 s. VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Department of Security Services. Thesis Supervisor Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. This thesis is devoted to a safety study of risks that may occur while using reflective elements by participants of traffic. The theoretic part describes legislation, traffic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2017
  • Supervisor: Stanislav Lichorobiec
  • Reader: Pavel Boček

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Master programme / field:
Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku