Theses 

Analýza vývoje stanovištních a porostních poměrů lesních ekosystémů s dominantním bukem lesním ve vybraných rezervacích v CHKO Orlické hory – PhDr. Ivo Králíček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

PhDr. Ivo Králíček

Disertační práce

Analýza vývoje stanovištních a porostních poměrů lesních ekosystémů s dominantním bukem lesním ve vybraných rezervacích v CHKO Orlické hory

Analysis of the development of habitat and stand conditions of dominant spruce-beech forest ecosystems in the selected reserves of the Orlické Mountains Protected Landscape Area

Anotace: Tato práce se zabývá problematikou stanovištních a porostních poměrů a zejména pak struktury a vývoje smrkobukových porostů ve vrcholových partiích Orlických hor. Cílem studie bylo popsat stanovištní poměry, strukturu přirozené obnovy a stromového patra, zhodnotit jejich dosavadní vývoj a predikovat jejich budoucí modelový vývoj. Na základě podrobné analýzy stanovištních a porostních poměrů vytvořit exaktní podklady pro rámcové zásady péče o tyto ekosystémy ve studovaných rezervacích a v obdobných stanovištních a porostních poměrech v Orlických horách. K tomuto účelu bylo využito pět trvalých výzkumných ploch (TVP) o rozměrech 50 × 50 m, které jsou dlouhodobě sledované. Ze stanovištních poměrů byly studovány zejména půdní a fytocenologické poměry, a to ve vazbě na klimatické a imisní poměry. Po naměření základních biometrických dat byla hodnocena druhová, prostorová a částečně i věková struktura ve vazbě na radiální růst. V rámci hodnocení stromového patra byli měřeni a klasifikování všichni jedinci na trvalých výzkumných plochách s výčetní tloušťkou větší než 5 cm. Získaná data byla následně vyhodnocena matematicko-statistickými metodami. Vizualizace horní etáže stromového patra a simulace vývoje byla provedena pomocí růstového simulátoru biodynamiky lesa – SIBYLA.

Abstract: This doctoral thesis examines the issue of the habitat and stand conditions, especially the structure and development of the spruce-beech habitat in the summit parts of the Orlické Mountains. The purpose of this thesis is to describe the habitat conditions, the structure of natural regeneration and tree layer, to evaluate their recent development and predict their future model development. On the basis of a detailed analysis of the habitat and stand conditions, the author aims to develop exact guidelines for the framework management rules of these ecosystems in the explored protected areas, as well as in similar habitat and stand conditions in the Orlické Mountains. For this purpose, the author used five permanent research plots (PRP) with dimensions 50 × 50 m, which were monitored for a long time. The habitat conditions included especially the examination of the soil and phytocenological conditions with respect to the climate and air pollution. After the measurement of the basic biometric data, type, spatial and partially age structure were evaluated with respect to the radial growth. Within the evaluation of the tree layer, all individuals in the permanent research plots with breast-height diameter higher than 5 cm were measured and classified. The collected data were consequently assessed by using mathematical and statistical methods. Visualization of the upper layer of the tree layer and simulation of its development was performed by using a growth simulator of the forest bio-dynamics called SIBYLA.

Klíčová slova: stanovištní poměry, porostní poměry, struktura lesních porostů, vývoj lesních porostů, CHKO Orlické hory, Fagus sylvatica

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2017
  • Oponent: doc. Ing. Miroslav Mikeska, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Text práce Text práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 00:35, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz