David Onderka

Bakalářská práce

Návrh trubkového výměníku spaliny-vzduch

Proposal of Tube Heat Exchanger Combustion Gases-Air
Anotace:
ONDERKA, D. Návrh trubkového výměníku spaliny-vzduch. Ostrava, 2016. 52 s. Bakalářská práce. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra energetiky. Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. Bakalářská práce se zabývá návrhem trubkového výměníku spaliny-vzduch. V teoretické části naleznete popis obecné problematiky výměníků a také rešerši témat v přímé spojitosti s použitím výměníku ve spalovně …více
Abstract:
ONDERKA, D. Proposal of Tube Heat Exchanger Combustion Gases-Air. Ostrava, 2016. 52 p. Bachelor Thesis. VŠB-TU Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, The Department of Power Engineering. Thesis head: prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc. The bachelor thesis deals with the proposal of tube heat exchanger combustion gases-air. In the theoretical section describes the general issues of heat exchangers and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Pavel Kolat
  • Oponent: Petr Pavlík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava