Monika Borová

Master's thesis

Software pro vyhodnocení poruch barevného vidění napojený na informační systém

Software for Diagnostic of Color Vision Disorders Integrated with Hospital Information System
Abstract:
Diplomová práce Software pro vyhodnocení poruch barevného vidění napojený na informační systém vychází z požadavků Oční kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje poruchy barevného vidění a jejich možnosti testování v praxi. Dále se zabývá popisem jazyka C# pro tvorbu PC aplikací a popisem databázových prostředků pro relační …more
Abstract:
Thesis Software for Diagnostic of Color Vision Disorders Integrated with Hospital Information System is based on Eye Clinic of FN Ostrava. Thesis is conceptually divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the clinical diagnostics of color blindness, and the options of testing in clinical practice. Next part of theoretical part describes C# language for designing PC …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2017
  • Supervisor: Michal Prauzek
  • Reader: Lukáš Kolarčík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství

Theses on a related topic