Martin Vaněk

Bakalářská práce

Posouzení výkonnosti podniku Kovo Praktik s.r.o. prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy

Performance Assessment of Kovo Praktik s.r.o. Company by the Selected Financial Analysis Methodology
Anotace:
Cílem bakalářské práce je posouzení finanční situace podniku Kovo Praktik s.r.o. v daném období let 2010 až 2014. Pro tyto účely byly použity metody finanční analýzy, jakými jsou procentní rozbor a poměrová analýza. Dále byly aplikovány ukazatele stability a zadluženosti, rentability doplněné o pyramidový rozklad ROE, kde byla provedena analýza odchylek. U multiplikativní vazby, byly odchylky vyčísleny …více
Abstract:
The aim of bachelor thesis is to assess the financial situation of the company Kovo Praktik s.r.o. in the period from 2010 to 2014. There are used financial analysis methods, such as analysis of the percentage and ratio analysis. Were applied indicators stability and indebtedness, profitability accompanied by a pyramid ROE, which was conduted variance analysis. For multiplicative links deviations were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2016
  • Vedoucí: Karolina Lisztwanová
  • Oponent: Jana Bajgarová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance