Theses 

Využití sociální sítě Facebook v českém hotelnictví – Bc. Gabriela Belúchová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Gabriela Belúchová

Bakalářská práce

Využití sociální sítě Facebook v českém hotelnictví

The Use of Facebook Social Network in Czech Hospitality

Anotace: Cílem bakalářské práce je zjistit, jak hotely využívají sociální síť Facebook prostřednictvím analýzy jejich Facebookových stránek. Práce obsahuje deskriptivní a komparativní analýzu příspěvků dvaceti hotelů za období od 1.5 2017 do 30.4 2018. Práce je rozdělena do tří částí. První teoreticko-metodologická část se zabývá vysvětlením základních pojmů a souvislostí ve vztahu k marketingu a charakterizuje sociální sítě. Práce se také věnuje specifikám marketingového mixu v hotelnictví. Analytická část se zabývá průzkumem aktivity všech zkoumaných hotelů na Facebooku. Jejím cílem je identifikace forem a obsahu využívání této sociální sítě hotely tzn. kolik příspěvků hotely měsíčně publikují, jaká jsou témata a formy sdíleného obsahu, kolik příspěvky získaly „lajků“, emotikonů a komentářů nebo jak jsou hotely prostřednictvím profilu hodnoceny. Získané informace tříhvězdičkových a čtyřhvězdičkových hotelů jsou pomocí komparativní analýzy porovnávány. Druhá část práce obsahuje vyhodnocení analýzy. Třetí návrhová část bakalářské práce je zaměřena na návrhy a doporučení pro hotely využívající sociální síť Facebook k marketingové komunikaci. Tato část obsahuje doporučení pro počet příspěvků, počet získaných reakcí, formy a témata obsahu nebo pro hodnocení hotelu. Návrhy jsou postaveny na základech výsledků průzkumu a provedených analýz. Na konci bakalářské práce je uvedena veškerá použitá literatura a zdroje.

Abstract: The aim of the bachelor thesis is to find out how hotels are using social network Facebook, through the analysis of their Facebook profiles. The work contains descriptive and comparative analysis of the contributions of twenty hotels for the period from 1.5 2017 to 30.4 2018. The work is divided into three parts. The first theoretical-methodological part focuses on the explanation of basic concepts and contexts in relation to marketing and characterizes the social networks. This chapter pays attention to the specifics of marketing mix in hospitality. The analytical part of the thesis deals with the exploration of activities of all the explored hotels on the social network Facebook. Its objective is the identification of the forms and content of usage of this social network hotels i.e. how many posts hotels share per month, what are the themes and forms of shared content, how many times have people liked their posts or how are the hotels through the profile evaluated. Gained information of three-star and four-star hotels are compared by comparative analysis. The second part of the thesis contains the evaluation analysis. Third part of the bachelor thesis focuses on suggestions and recommendations for hotels using social network Facebook to marketing communication. This chapter contains recommendations for the number of contributions, the number of obtained responses, forms and themes of the content or for the evaluation of the hotel. The proposals are built on the basics of the results of the research and analyses. At the end of the bachelor's thesis is listed all used literature and sources.

Klíčová slova: deskriptivní analýza, Facebook, hotel, hotelnictví, komparativní analýza, marketingová komunikace, sociální síť, descriptive analysis, hospitality management, comparative analysis, marketing communications, social network

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2018
  • Vedoucí: Ing. Štěpán Chalupa
  • Oponent: Ing. Jan Mastný

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 14:34, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz