Lukáš Pirkl

Bakalářská práce

Rodinný dům - kanalizace

Family House - Sewerage
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je vypracování projektu rodinného domu se zaměřením na vnitřní kanalizaci. Kanalizace je řešena jako oddílná se zpětným využitím dešťových a šedých vod. Splašková odpadní voda je řešena ve dvou variantách s následným ekonomickým porovnáním. V první variantě je odpadní voda čištěna v čistírně odpadních vod a ve druhé variantě je odpadní voda odváděna do žumpy. Projektová …více
Abstract:
The subject of this thesis is to develop a project for family house, focusing on sewers. Sewerage is designed as divided with feedback using of rainwater and gray water. Sewage water is designed in two variants with subsequent economic comparison. In the first scenario, the wastewater is cleaned at sewage treatment plant and in the second alternative waste water is diverted into the cesspool. Project …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: Irena Svatošová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava