Josef Veselý

Bakalářská práce

Srovnání Linux Server a Windows Server z hlediska administrace

Linux Server and Windows Server Administration Comparison
Anotace:
Bakalářská práce „Srovnání Linux Server a Windows Server z hlediska administrace“ se zabývá porovnáním dvou dnes nejpoužívanějších platforem serverů. Toto srovnání má za úkol nastínit problematiku vytvoření prostředí pro zavedení informačního systému. Tyto operační systémy budou srovnány tak, aby byly vidět jasné výhody a nevýhody nejenom v administraci těchto systémů, ale i v celkových nákladech na …více
Abstract:
The bachelor work "COMPARISON OF LINUX SERVER AND WINDOWS SERVER IN PERSPECTIVE OF ADMINISTRATION" compares two most commonly used server platforms. This comparison outlines the problems of making environs to install an information system. These systems will be compared so that they clearly identify the advantages and disadvantages of administration of these systems, and also of total costs and consequential …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Lukáš Otte
  • Oponent: Jan Kliment

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Informační a systémový management