Bc. Linda Skalníková

Diplomová práce

Pracovní listy jako učební pomůcka pro rozvoj osobnostních a sociálních dovedností žáka v hodinách občanské výchovy

Worksheets as a teaching aid for personality and social skills development of the pupil in civics lessons
Anotace:
Diplomová práce Pracovní listy jako učební pomůcka pro rozvoj osobnostních a sociálních dovedností žáka v hodinách občanské výchovy se věnuje tvorbě pracovních listů rozvíjejících žáka v osobnostní a sociální oblasti. Teoretická část je věnována základním pojmům: sebepoznání, sebepojetí a pracovní listy. Z didaktické oblasti pak výukovým metodám, organizačním formám výuky a druhům učebních úloh jako …více
Abstract:
This diploma thesis Worksheets as teaching aid for personality and social skills development in civics lessons deals with creation of worksheets for student´s personality and social development. The teoretical part is focused on basic terms such as introspection, selfe- conception and worksheet. The didactic part is then focused on educational methods, forms of organisation and types of teaching tasks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Svatopluk Novák, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta