Daniela Ryšková

Diplomová práce

Podíl aktivovaného kalu v dosazovací nádrži na celkové zásobě kalu v aktivačním systému

The proportion of the activated sludge in the sedimentation tank in the total supply of sludge in the activation system
Anotace:
Diplomová práce se zabývá podílem aktivovaného kalu v dosazovací nádrži na celkové zásobě kalu v aktivačním systému. V práci se jedná o zmapování množství aktivovaného kalu v jednotlivých částech kaskádové aktivační nádrže především s důrazem na dosazovací nádrže. Rozdělení kalu se mění podle velikosti přítoku, kdy se za vyšších přítoků kal z aktivace vyplavuje do dosazovacích nádrží a při malém přítoku …více
Abstract:
This thesis deals with the proportion of activated sludge in the sedimentation tank to the total amount of sludge in the whole activation system. In this work is considered the measuring of the amount of activated sludge in different parts of the cascade activation tank with particular emphasis on the settlement tank. Distribution of the slurry varies according to the size of the inflow, where in case …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Jiří Batěk
  • Oponent: Jan Tlolka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou