Theses 

Osobnost Jiřího Herolda – BcA. Zdeňka Hůlková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Hra na violu

BcA. Zdeňka Hůlková

Bakalářská práce

Osobnost Jiřího Herolda

The Personality of Jiří Herold

Anotace: HŮLKOVÁ, Z. Osobnost Jiřího Herolda [The Personality of Jiří Herold]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra strunných nástrojů, 2013. 26 s., Vedoucí bakalářské práce doc. MgA. Mgr. Monika Holá, Ph.D Anotace Bakalářská práce „Osobnost Jiřího Herolda“ pojednává o životě českého houslisty a violisty. Pokouší se zhodnotit profesionální i lidský přínos, který jeho osobnost měla pro vývoj komorní hudby v českém prostředí během dvacátého století až dosud. Práce se dotýká Heroldových profesních začátků, založení vlastního Heroldova kvarteta, jeho působení v České filharmonii a v Českém kvartetu, rozebírá jeho pedagogickou činnost na Pražské konzervatoři. Dále se zmiňuje o Herodových zálibách ve skladbě a houslařství. Herold je zde srovnáván s některými svými současníky, stejně tak České kvarteto s jinými kvartety.

Abstract: HŮLKOVÁ, Z. Osobnost Jiřího Herolda [The Personality of Jiří Herold]. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta, Katedra strunných nástrojů, 2013. 26 s., Vedoucí bakalářské práce doc. MgA. Mgr. Monika Holá, Ph.D Annotation The Bachelor thesis " The Personality of Jiří Herold" deals with the life of the Czech violinist and violist. It tries to assess the professional and human contribution his personality had to the development of chamber music in the Czech milieu during the twentieth century until now. The thesis mentions Herod's professional beginnings as well as starting his own Herold Quartet. It covers his work in the Czech Philharmonic Orchestra and in the Czech Quartet, and at the same time it analyses his teaching activities at the Prague Conservatory. The thesis also mentions Herod's liking for composition and violin making. Herold is compared with some of his contemporaries, as well as the Czech Quartet is compared with other ensembles of that time.

Klíčová slova: Jiří Herold, České kvarteto, Heroldovo kvarteto, komorní hudba, pedagog, houslař, skladatel

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ladislav Kyselák, doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Karel Procházka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/qm61f/

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 00:55, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz