Daniel Merta

Bakalářská práce

Lokiho maska

Loki's Mask
Anotace:
Má práce je zaměřená na Germánskou mytologii a její báje. Mým cílem je vytvoření masky boha Lokiho. Tato maska má mnoho podob, ze kterých jsem si vybral její komiksovou adaptaci. Maska bude vyrobená z bronzu a povrchově upravena. Touto povrchovou úpra-vou se budu snažit dosáhnout vzhledu zašlého, mechem porostlého dřeva.
Abstract:
My bachelors work is focused on Germanic mythology and some of its myths. My goal is to create Lokis mask. This mask is represented in many ways, from which i have chosen the one that can be found in comics. Mask will be made from bronze and surface treated. With this treatment I will try to achieve the looks of old, moss covered wood.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Filip Radkovský
  • Oponent: Petr Lichý

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava