Adéla DITRICHOVÁ

Bakalářská práce

Anglicismy v českých prostěsdělovacích a publicistických textech

Anglicism in czech public media´s texts
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o slovní zásobě českého jazyka, její rozšiřování a přejímání slov. Dále se věnuje anglicismům, anglickému jazyku a czenglish. Práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části je na základě odborné literatury více přiblížena výše uvedená problematika. Praktická část je zaměřena na průzkum vnímání anglicismů českými rodilými …více
Abstract:
This Bachelor´s thesis is about vocabulary of Czech language its enlargement and taking words from other languages. Also it deals with anglicisms, English language and Czenglish. This thesis is devided into two parts, theoretical one and practical one. Based on expert literature the theoretical part is about closer view to already mentioned issues. The practical parts is focused on research about perceiving …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DITRICHOVÁ, Adéla. Anglicismy v českých prostěsdělovacích a publicistických textech. Ústí nad Labem, 2018. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / ČJ AJ