Bc. Kateřina Ceralová

Master's thesis

Charakterizace populace buněk s vysokou hladinou proteinu p63 v buněčných liniích odvozených od karcinomu prsu

Characterization of p63-positive cell populations in breast cancer-derived cell lines
Abstract:
Podobně jako ostatní proteiny rodiny p53 působí protein p63 v buňce jako transkripční faktor a může existovat v podobě několika izoforem. Nezkrácená izoforma TAp63 a na N-konci zkrácená ΔNp63 izoforma se každá svým způsobem podílí na epidermálním vývoji, jejich úloha v kancerogenezi však zatím nebyla plně objasněna. Zvýšená hladina proteinu p63 byla identifikována zejména v dlaždicobuněčných karcinomech …more
Abstract:
p63 protein is a transcription factor that exists in several different isoforms similarly to other members of p53 protein family. Full-length TAp63 and N-terminally truncated ΔNp63 isoforms are both important for epidermal development but their role in carcinogenesis has not been elucidated yet. Elevated level of p63 was detected mainly in squamous cell carcinomas but also in some types of breast cancer …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Marta Nekulová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Biochemistry / Analytical Biochemistry