Jiří Butkovský

Diplomová práce

Ověření přístroje pro stanovení teploty vzplanutí v uzavřeném kelímku podle Penskyho-Martense a verifikace měřicího systému

The check of apparatus for determining flash point by Pensky-Martens closed cup method and verification of measurement system
Anotace:
Diplomová práce se zabývá měřením bodu vzplanutí hořlavých kapalin metodou podle Penskyho-Martense na automatickém přístroji NORMALAB NPM 440 a ověření jeho shody s požadavky normy ČSN EN ISO 2719. Dále jsou vyjmenovány možnosti zjištění bodu vzplanutí a předpisy, které tuto hodnotu využívají. Vlastní měření proběhlo s referenčními látkami dekan a tetradekan. Certifikovaný referenční materiál diesel …více
Abstract:
This thesis is concerned with measuring the flash point of flammable liquids by Pensky-Martens on automatic apparatus NORMALAB NPM 440 and verifying its conformity with the requirements of standard ČSN EN ISO 2719. The following contains options to determine the flash point and regulations, which make use of this value. The measurement was accomplished with reference substances decane and tetradecane …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Hana Věžníková
  • Oponent: Lenka Herecová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava