Bc. Eliška Matulová

Bakalářská práce

Stanovení hladin SVOCs ve vzduchu a prachu ve školách

Determination of SVOCs levels in air and dust from schools
Anotace:
V této bakalářské práci charakterizuji částečně těkavé organické sloučeniny (SVOCs) se zaměřením na polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs), které se vyskytují jak ve vnitřním, tak ve vnějším prostředí školek a škol v Brně. Tyto polutanty se dostávají do prostředí hlavně antropogenním způsobem, jako je průmysl, doprava a vytápění budov. U mnoha z těchto polutantů byly prokázány negativní vlivy na …více
Abstract:
In this thesis I characterized levels of semi-volatile organic compounds (SVOCs) focusing on PAH occurrence in the indoor and outdoor microenvironment of kindergartens and schools. These pollutants enter the environment primarily from anthropogenic sources such as industry, transport, and heating and they have a negative influence on human health and the environment. Adverse effects on human health …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: Ph.D. Lisa Emily Melymuk
  • Oponent: RNDr. Ondřej Mikeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie