Theses 

Cestovní ruch v rámci EU – Bc. Andrij Studenyak

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu

Bc. Andrij Studenyak

Bakalářská práce

Cestovní ruch v rámci EU

Tourism in EU

Anotace: STUDENYAK Andrij. Cestovní ruch v rámci EU. [Bakalářská práce] Vysoká škola hotelová. Praha: 2018 Bakalářská práce na téma Cestovní ruch v rámci EU je zaměřena hlavně na porovnání výnosnosti, příjezdu a přenocování v České a Slovenské republice. Teoretická část práce se zabývá hlavně pojmy cestovního ruchu, jako jsou formy a druhy cestovního ruchu a historii vzniku a vývoje cestovního ruchu. Dále Evropskou unii, její historii vzniku, vztahem k cestovnímu ruchu, produkty pro cestovní ruch a Schengenským prostorem bez hranic. Na závěr teoretická část popisuje ekonomické pojmy jako satelitní účet pro cestovní ruch a hrubý domácí produkt. Praktická část se zabývá analýzou ekonomických ukazatelů cestovního ruchu pro Českou a Slovenskou republiku jako podíl cestovního ruchu na platební bilanci obou státu v období posledních dvaceti let. Dále počty příjezdu a přenocování domácích a zahraničních turistů v hromadných ubytovacích zařízeních v České a Slovenské republice v letech od 1994 do 2016 a samotnými počty hromadných ubytovacích zařízení a lůžek v obou zemích. Na závěr praktické části je analýza cestovního ruchu na tvorbě hrubého domácího produktu. Metodou použitou při zpracování teoretické části práce je především deskripce, v rámci analytické části pak především analýza primárních a sekundárních dat, grafické zpracování a deskripce, dedukce, logická indukce, komparace a syntéza.

Abstract: STUDENYAK Andrij. Tourism Policy in the European Union. [Bachelor’s Dissertation] Institute of Hospitality Management. Prague: 2018 The bachelor thesis on EU tourism is mainly focused on the comparison of returns, arrivals and overnight stays in the Czech and Slovak Republics. The theoretical part deals mainly with the concepts of tourism, such as forms and types of tourism, and the history of the origin and development of tourism. Furthermore, the European Union, its history of origin, the relationship with tourism, tourism products and the Schengen area without borders. Finally, the theoretical part describes economic concepts such as satellite account for tourism and gross domestic product. The practical part deals with the analysis of economic indicators of tourism for the Czech and Slovak Republics as a share of tourism in the balance of payments of both states in the last twenty years. In addition, the number of arrivals and overnight stays of domestic and foreign tourists in collective accommodation establishments in the Czech and Slovak Republics between 1994 and 2016 and the number of collective accommodation facilities and beds in both countries. At the end of the practical part is the analysis of tourism on the gross domestic product. The method used in the processing of the theoretical part of this work is mainly description, in the analytical part it is the primary and secondary data analysis, graphic processing, deduction, induction and synthesis.

Klíčová slova: Klíčová slova, cestovní ruch, Evropská unie, hrubý domácí produkt, Česká republika, Slovenská republika, hromadné ubytovací zařízení, domácí turisti, zahraniční turisti Key words, tourism, European union, gross domestic product, Czech Republic, Slovak Republic, collective accommodation facilities, domestic tourists, foreign tourists

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 04:25, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz